หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปี 2565
เรื่อง ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปี 2565
โดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ผู้เขียนและเรียบเรียง
นางสาวน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา
นักฝึกอบรมชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

          ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต: ต้นแบบของความเป็นพลเมือง หมายถึง ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ที่ไม่เพียงแต่ตระหนักรู้ (concerned) แต่ต้องลงมือทำกิจกรรมหรือมีพฤติกรรมที่สร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือสาธารณะ (active) ได้แก่ การนำความรู้ไปขยายผล การทำโครงการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคม การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสาธารณะ หรือการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เหล่านี้ถือเป็นผลสัมฤทธิ์ของโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ที่ไม่เพียงแต่สร้างเยาวชนพลเมืองที่ตระหนักรู้ แต่ยังสามารถกระตุ้นและยกระดับให้เยาวชนผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น เปลี่ยนพฤติกรรมจากเพียงคิด รู้ และเข้าใจมาลงมือปฏิบัติและทำจริง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมชุมชน จนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้

จัดทำโดย
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั น 5 โซนทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9520-30 โทรสาร 0-2143-8172
www.facebook.com/pages/ส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปี 2565 (32 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 67 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เอาชนะคำว่า ไม่ ใช่เรื่องยาก (Getting Past No)

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ทางวิชานิติศาสตร์ ต่อ คำสั่งศาลปกครองกลางฯ

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า