หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน : ระบบเมือง และการพัฒนาเมืองเชิงมหภาค
เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน : ระบบเมือง และการพัฒนาเมืองเชิงมหภาค
โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย และ ชัยวุฒิ ตันไชย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
วุฒิสาร ตันไชย.
เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน: ระบบเมือง และการพัฒนาเมืองเชิงมหภาค.--กรุงเทพฯ
: สถาบันพระปกเกล้า, 2565.
88 หน้า.
1. การเมืองการปกครอง. I. ชื่อเรื่อง.
320
ISBN = 978-616-476-282-4

จัดพิมพ์โดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

ติดต่อศูนย์หนังสือ
โทร 0-2143-9231
Website : https://www.kpibookstore.com/

ตัวอย่างหน้าปก - เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน : ระบบเมือง และการพัฒนาเมืองเชิงมหภาค (17 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การเสริมสร้างระบบกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์

ดาวน์โหลด 591 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุมชนกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด 93 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก อนาคตประเทศไทย

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า