หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน : ระบบเมือง และการพัฒนาเมืองเชิงมหภาค
เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน : ระบบเมือง และการพัฒนาเมืองเชิงมหภาค
โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย และ ชัยวุฒิ ตันไชย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
วุฒิสาร ตันไชย.
เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน: ระบบเมือง และการพัฒนาเมืองเชิงมหภาค.--กรุงเทพฯ
: สถาบันพระปกเกล้า, 2565.
88 หน้า.
1. การเมืองการปกครอง. I. ชื่อเรื่อง.
320
ISBN = 978-616-476-282-4

จัดพิมพ์โดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน : ระบบเมือง และการพัฒนาเมืองเชิงมหภาค (40 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

จุดเริ่มต้นสถาปนาการปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ดาวน์โหลด 92 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย (Citizenship in Thailand)

ดาวน์โหลด 141 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำสัญญาทางแพ่งที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากความไม่เสมอภาคของคู่สัญญา

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า