หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
เรื่อง ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
ณัฐธิดา บุญธรรม

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ณัฐธิดา บุญธรรม.
ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
104 หน้า.-- (ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน).
1. ฟิลิปปินส์--การเมืองการปกครอง.  I. ชื่อเรื่อง.
320.9591
ISBN 978-974-449-749-9

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02-143-8175

ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) (1 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน พิมพ์ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด 402 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

5 พรรคเห็นพ้องปกครองพิเศษชายแดนใต้

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผู้ว่าฯซีอีโอกลับมาอีกแล้ว ดีเสียอย่างไร มาดูกัน? โดย ณัชชาภัทร อมรกุล

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า