หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สหพันธรัฐมาเลเซีย)
เรื่อง ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สหพันธรัฐมาเลเซีย)
ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์.
ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
78 หน้า.-- (ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน).
1. สหพันธรัฐมาเลเซีย -- การเมืองการปกครอง.  I. ชื่อเรื่อง.
320.9591
ISBN 978-974-449-XXX-X

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02-143-8175

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สหพันธรัฐมาเลเซีย) (4 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า