หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว)
เรื่อง ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ศุทธิกานต์ มีจั่น

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ศุทธิกานต์ มีจั่น.
ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศลาว.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
166 หน้า.-- (ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน).
1. ลาว--การเมืองการปกครอง.  I. ชื่อเรื่อง.
320.95957
ISBN 978-974-449-717-8

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02-143-8175

ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว) (2 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 39 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด 35 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ โดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน

ดาวน์โหลด 97 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า