หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารรัฐอินโดนีเซีย)
เรื่อง ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารรัฐอินโดนีเซีย)
ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ.
ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
104 หน้า.-- (ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน).
1. อินโดนีเซีย -- การเมืองและการปกครอง  I. ชื่อเรื่อง.
320.9591
ISBN 978-974-449-735-2

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02-143-8175

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารรัฐอินโดนีเซีย) (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาและจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

ดาวน์โหลด 145 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 6

ดาวน์โหลด 211 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ : เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปรแลนด์

ดาวน์โหลด 347 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า