หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีน
เรื่อง การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีน
รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
นิยม รัฐอมฤต.
การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
200 หน้า.
1. จีน -- การเมืองและการปกครอง. 2. การปกครองส่วนท้องถิ่น--จีน.  I. ชื่อเรื่อง.
320.951
ISBN 978-974-449-976-9

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9563-77 โทรสาร 02-143-8175

การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีน (1 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 41 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : “สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทเรียนและสภาพปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด 266 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า