หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ปี 2558 (ท้องถิ่นใจดี บริการสาธารณะเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม)
เรื่อง บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ปี 2558 (ท้องถิ่นใจดี บริการสาธารณะเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม)
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
สถาบันพระปกเกล้า.
ท้องถิ่นใจดี: บริการสาธารณะเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
506 หน้า

ISBN 978-974-449-935-6

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ปี 2558 (ท้องถิ่นใจดี บริการสาธารณะเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม) (2 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เล่ม 1

ดาวน์โหลด 84 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์ในการกำหนดโทษทางอาญา ภายใต้โครงการสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการทำงานของสมาชิกรัฐสภา

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนสร้างคน พลเมืองสร้างชาติ The series เล่ม1 ปี 2559

ดาวน์โหลด 96 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า