หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การผังเมืองกับการพัฒนาเมือง
เรื่อง การผังเมืองกับการพัฒนาเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
พนิต ภู่จินดา.
การผังเมืองกับการพัฒนาเมือง.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
144 หน้า.
1. ผังเมือง  I. ชื่อเรื่อง.
307.1216
ISBN 978-974-449-703-1

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9563-77 โทรสาร 02-143-8175

การผังเมืองกับการพัฒนาเมือง (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

เมืองสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาเมืองจากสินทรัพย์สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย

ดาวน์โหลด 482 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ (ภายใต้โครงการปฏิรูปสถาบันการเมือง)

ดาวน์โหลด 1089 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา 2551จังหวัดมหาสารคาม

ดาวน์โหลด 274 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า