หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

เสน่ห์ท้องถิ่น มุมมองจากฮอกไกโดสู่เมืองไทย
เรื่อง เสน่ห์ท้องถิ่น มุมมองจากฮอกไกโดสู่เมืองไทย
ธนะชัย สุนทรเวช

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ธนะชัย สุนทรเวช.
เสน่ห์ท้องถิ่น : มุมมองจากฮอกไกโดสู่เมืองไทย.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
174 หน้า.
1. ญี่ปุ่น--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว  I. ชื่อเรื่อง.
915.2
ISBN 978-974-449-978-3

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9563-77 โทรสาร 02-143-8175

เสน่ห์ท้องถิ่น มุมมองจากฮอกไกโดสู่เมืองไทย (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรฐานการลดความเหลื่อมล้ำ

ดาวน์โหลด 317 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของาพัฒนาการเมืองกับการปฏิรูปการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สรุปการสัมมนาโครงการรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ลำดับที่ 2

ดาวน์โหลด 69 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า