หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เรื่อง Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผศ. ดร.พีรดร แก้วลาย และ ขวัญ พงษ์หาญยุทธ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
พีรดร แก้วลาย.
Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
153 หน้า.
1. การออกแบบ.  2. การพัฒนาชุมชน.  I. ชื่อเรื่อง. II. ขวัญ พงษ์หาญยุทธ
ผู้แต่งร่วม
307.14
ISBN 978-616-476-061-5

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9563-77 โทรสาร 02-143-8175

Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (57 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรฐานการลดความเหลื่อมล้ำ

ดาวน์โหลด 338 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนสร้างคน พลเมืองสร้างชาติ The series เล่ม1 ปี 2559

ดาวน์โหลด 96 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 : 3Ds เปลี่ยนประเทศไทย

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า