หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

KPI YEARBOOK 2566 การปฏิรูปกฎหมาย : บทสำรวจกรณีศึกษาต่างประเทศและไทย
KPI YEARBOOK 2566 การปฏิรูปกฎหมาย : บทสำรวจกรณีศึกษาต่างประเทศและไทย
โดย สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
สถาบันพระปกเกล้า.
KPI YEARBOOK 2566 การปฏิรูปกฎหมาย : บทสำ รวจกรณีศึกษา
ต่างประเทศและไทย. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566.
374 หน้า. 1. การปฏิรูปกฎหมาย. I. ชื่อเรื่อง.340.3
ISBN 978-616-476-346-3

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9550-2 โทรสาร 0-2143-8174

การปฏิรูปกฎหมาย : บทสำรวจกรณีศึกษาต่างประเทศและไทย (คำนำ) (38 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 160 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเยาวชน

ดาวน์โหลด 69 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย : จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า