หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การใช้สิทธิและมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง
เรื่อง การใช้สิทธิและมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง
โดย นิตยา โพธิ์นอก อริย์ธัช บุญถึง และ ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
นิตยา โพธิ์นอก.
การใช้สิทธิและมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง.
-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566.242 หน้า.
1. ชนเผ่าพื้นเมือง -- สิทธิของพลเมือง. 2. ชนเผ่า -- สิทธิของพลเมือง. 3. กลุ่มชาติพันธุ์
-- สิทธิของพลเมือง. I. อริย์ธัช บุญถึง, ผู้แต่งร่วม. II. ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ. ผู้แต่งร่วม.
III. ชื่อเรื่อง.323.3
ISBN 978-616-476-349-4

จัดพิมพ์โดย 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9597 โทรสาร 0-2143-8177

การใช้สิทธิและมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การเลือกตั้ง 54 นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 88 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางพัฒนาความเข้มแข็งของสภาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 214 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายกีฬาของต่างประเทศและประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายกีฬาอังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและไทย

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า