หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่่าพื้้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... กับร่างพระราชบัญญัติฉบับอื่่น ๆ ที่่เกี่่ยวข้อง
เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่่าพื้้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... กับร่างพระราชบัญญัติฉบับอื่่น ๆ ที่่เกี่่ยวข้อง
โดย ชููพินิจ เกษมณี, ศักดิ์์กดา แสนมี่่ และคณะผู้จัดทำรายงาน
ISBN (ebook) 978-616-476-348-7

จัดพิมพ์โดย 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9597 โทรสาร 0-2143-8177

การศึกษาเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่่าพื้้นเมืองแห่งประเทศไทยฯ (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา หลักสูตรและคู่มือ ความรับผิดชอบ

ดาวน์โหลด 106 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สรุปการสัมมนารัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ลำดับที่ 3

ดาวน์โหลด 74 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คู่มือสันติวิธีสำหรับเยาวชนไทย แก้ไขความขัดแย้งโดยไร้ความรุนแรง

ดาวน์โหลด 76 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า