หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การปรับปรุงกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ตามแนวทางปฏิรูปประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ตามแนวทางปฏิรูปประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : การเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองของผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการใช้อำนาจไม่ถูกต้องซึ่งกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
การปรับปรุงกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ตามแนวทางปฏิรูปประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม: การเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองของ
ผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการใช้อำนาจไม่ถูกต้อง
ซึ่งกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.368 หน้า.1. กฎหมาย. I.ชื่อเรื่อง340

ISBN 978-616-476-030-1

จัดพิมพ์โดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

การปรับปรุงกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ตามแนวทางปฏิรูปประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ดาวน์โหลด 5273 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า