หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น




เรื่อง คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น
โดย กิริณี จาระนุ่น

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
กิริณี จาระนุ่น.
คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566.
251 หน้า.
1. การปกครองท้องถิ่น -- สมาชิก. I. ชื่อเรื่อง.
352.14
ISBN = 978-616-476-351-7

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-1419563-77 โทรสาร 02-1438175
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

ตัวอย่าง - คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น (33 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2469

ดาวน์โหลด 82 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ ปาตานี

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พลวัตของการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 298 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า