หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การสื่อสารเพื่อสร้างพื้นที่ทางการเมืองในปัจจุบันและอนาคต : สื่อสารอย่างไร ให้ชนะใจประชาชน

ระบอบประชาธิปไตย 13 พฤศจิกายน 2566การสื่อสารเพื่อสร้างพื้นที่ทางการเมืองในปัจจุบันและอนาคต : “สื่อสารอย่างไร ให้ชนะใจประชาชน”
โดย รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล.
การสื่อสารเพื่อสร้างพื้นที่ทางการเมืองในปัจจุบันและอนาคต: “สื่อสารอย่างไร
ให้ชนะใจประชาชน”.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566.
92 หน้า.
1. การสื่อสารทางการเมือง. I. ชื่อเรื่อง.
320.014
ISBN 978-616-476-359-3

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-1419563-77 โทรสาร 02-1438175

ตัวอย่างหน้าปก-การสื่อสารเพื่อสร้างพื้นที่ทางการเมืองในปัจจุบันและอนาคต : สื่อสารอย่างไร ให้ชนะใจประชาชน (97 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา หลักสูตรและคู่มือ จิตสาธารณะ

ดาวน์โหลด 121 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ดุลอำนาจทางการเมืองของไทยจากมุมมองทฤษฎีการปกครองแบบผสม

ดาวน์โหลด 128 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า