หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การออกเสียงลงคะแนนโดยการบังคับ : ประสบการณ์ทั่วโลกและข้อสังเกตสำหรับประเทศไทย
บทความรื่อง การออกเสียงลงคะแนนโดยการบังคับ : ประสบการณ์ทั่วโลกและข้อสังเกตสำหรับประเทศไทย
โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย, ดร. สติธร ธนานิธิโชติ, นายเอกวีร์ มีสุข

          การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นหัวใจหลักประการหนึ่งที่ระบอบประชาธิปไตยปรารถนาให้เกิดขึ้น แต่การออกแบบกติกาและกลไกเชิงสถาบันเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บทความนี้มุ่ง ศึกษาและถอดบทเรียนการกำหนดและบังคับใช้มาตรการบังคับให้ประชาชนไปออกเสียงลงคะแนนในประเทศประชาธิปไตยทั่วโลก เพื่อทำความเข้าใจถึงความหมายและที่มาของการออกเสียงลงคะแนนโดยการบังคับ ภาพรวมของการออกเสียงลงคะแนนโดยการบังคับในประเทศต่าง ๆ และผลที่เกิดขึ้นจากการนำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติใช้ตลอดจนตั้งข้อสังเกตและให้เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

การออกเสียงลงคะแนนโดยการบังคับ ประสบการณ์ทั่วโลกและข้อสังเกตสำหรับประเทศไทย (14 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญไทย วิเคราะห์โครงสร้างและกลไก

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางในการปฏิรูปโครงสร้างสถาบันการเมืองของไทย ศึกษากรณีรัฐสภา

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ (ร่าง) พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า