หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานสรุปสังเคราะห์ฯ ต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจาก เยาวชนไทย เอกสารวิชาการและบทความ
หัวเรื่อง : รายงานสรุปสังเคราะห์ฯ ต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจาก เยาวชนไทย

รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะ ต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจาก เยาวชนไทย
ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่ภาคประชาชนประจำปีงบประมาณ 2558
ที่ปรึกษา ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
คณะผู้จัดทำ นางสาวปัทมา สูบกาปัง, นางสาวนิตยา โพธิ์นอก, นางสาวดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
               รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอผลการจัดสัมมนา “สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพการมี ส่วนร่วมและกฎหมายแก่ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักการ สาระสำคัญ และเปิดช่องทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ประเด็นว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์ / สังคมศาสตร์ เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเพราะถือเป็นรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นในมุมมองของนักศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต และเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สำคัญอย่างการเลือกตั้ง รวมถึงสิทธิ “ตัดสินใจในกฎหมายสูงสุด” คือ การออกเสียงประชามติ (Referendum) ร่างรัฐธรรมนูญ ในอนาคตอันใกล้นี้

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419600โทรสาร 02-1438181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

หน้าปก (4 ครั้ง) ดาวน์โหลด
คำนำ (52 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สารบัญ (106 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน พิมพ์ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด 450 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คำอธิบายศัพท์การปกครองท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 371 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แม่บทการเมืองไทย เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า