หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

เพิ่มดุลอำนาจระหว่าง นักการเมืองและพรรคการเมือง
หัวเรื่อง : เพิ่มดุลอำนาจระหว่าง นักการเมืองและพรรคการเมือง

ชื่อเรื่อง เพิ่มดุลอำนาจระหว่าง ‘นักการเมือง’ และ ‘พรรคการเมือง’: เพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ “ผู้แทนราษฎร”
โดย ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
          หนังสือเล่มนี้เป็นผลการศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง “เพิ่มดุลอำนาจระหว่าง นักการเมือง และ พรรคการเมือง : เพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ ผู้แทนราษฎร” ของ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว ที่มุ่งหาคำตอบของคำถามที่ว่า “จะหาวิธีการอย่างไรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาได้”และมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ โดยจะต้องเพิ่มเติมความเป็นอิสระในประเด็นที่มาของการเข้าสู่อำนาจ การทำหน้าที่ และความเป็นอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากระบบบริหารของพรรคการเมือง

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว. เพิ่มดุลอำนาจระหว่าง ‘นักการเมือง’ และ ‘พรรคการเมือง’: เพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ “ผู้แทนราษฎร”.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
181 หน้า. -- (โครงการเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน).
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. I. ชื่อเรื่อง.324.0593
ISBN 978-974-449-825-0

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9754 โทรสาร 02-143-8186
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

- ตัวอย่างหน้าปก - เพิ่มดุลอำนาจระหว่าง ‘นักการเมือง’ และ ‘พรรคการเมือง’ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำห.pdf (24 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลัง สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ดาวน์โหลด 124 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ดัชนีและตัวชี้วัดด้านสันติภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยและผลการวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย

ดาวน์โหลด 44 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า