หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง
เรื่อง มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง
ผู้เขียน ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ
คณะผู้จัดทำ ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ
ISBN = 978-974-449-437-5

        หนังสือ “มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง” เป็นแรงจูงใจที่ได้รับจากการที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานพัฒนากับชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นในทุกภูมิภาคของประเทศในช่วงระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าการพัฒนาของชุมชนและท้องถิ่นที่ผ่านมาจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีบริการโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงในชีวิต ตลอดทั้งได้รับการดูแลทางด้านสาธารณสุข

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง (50 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

สรุปการสัมมนาโครงการรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ลำดับที่ 2

ดาวน์โหลด 69 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติ

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คู่มือภาคสนาม การสร้างสันติภาพ (PEACEBUILDING)

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า