หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตและการขยายความรู้สู่สาธารณะ ปี 2562
หัวเรื่อง : ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตและการขยายความรู้สู่สาธารณะ ปี 2562

ชื่อเรื่อง ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตและการขยายความรู้สู่สาธารณะ ปี 2562
ผู้เขียนและจัดรูปเล่ม นางสาวน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา
นักฝึกอบรมชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

      สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นว่าเยาวชนในระดับอุดมศึกษามีพลังและศักยภาพในการแสดงออกทางความคิด และตระหนักว่าการปลูกฝังจิตสำนึก วิถีชีวิตและพฤติกรรมประชาธิปไตยให้แก่นิสิตนักศึกษาซึ่งจะเป็นสื่อกลางที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้ไปยังครอบครัว เพื่อนร่วมสถาบันการศึกษาและชุมชน เป็นสิ่งที่ต้องท้าอย่างเร่งด่วน

     กิจกรรมโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ ในหลักสูตรผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตที่อธิบายในหนังสือนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ และสามารถต่อยอดโครงการสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถขยายความรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง ประชาธิปไตย ผู้นำและภาวะผู้นำ ในพื้นที่หรือชุมชนของตน ในวงกว้าง ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันศักยภาพของเยาวชนผู้ผ่านการฝึกอบรม ที่สามารถน้าความรู้ ทักษะและเจตคติ ไปพัฒนาบ้านเมืองได้ อย่างเต็มความภาคภูมิใจ ในฐานะผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต

ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตและการขยายความรู้สู่สาธารณะ ปี 2562 (77 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ร่าง พรบ.การอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พื้นที่เสรี (Open Space Technology - OST)

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย

ดาวน์โหลด 424 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า