หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย




หัวเรื่อง : ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย

โดย สถาบันพระปกเกล้า
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
สถาบันพระปกเกล้า.
ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ: ความท้าทายของสังคมไทย. -- กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2562.
273 หน้า. 1. สังคมวิทยา. I. ชื่อเรื่อง. 301
ISBN = 978-616-476-049-3

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9505-13
หัวเรื่อง : การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย
ผู้เขียน ดร.วีระ หวังสัจจะโชค คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ดร.วีระ หวังสัจจะโชค.
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมือง
ว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และบทเรียน
สำหรับประเทศไทย. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
312 หน้า.321.8
ISBN 978-616-476-035-6

จัดพิมพ์โดย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9609 โทรสาร 0-2143-8177

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

erit;" />โทรสาร 0-2143-8171

คำนำ : การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ (130 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

หนังสือ WIN-WIN Policy For Thailand โดย Prof. Stuart Nagel

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

GNH ความสุขที่วัดได้เขาดูกันที่ตรงไหน?

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า