งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ : การค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
โครงการวิจัยเรื่อง ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ : การค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Thailand and Non-Traditional Security: Human Trafficking, Irregular  Migration, Transnational Crime, and Cyber Crime)
คณะผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข, อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช, จินตวัฒน์ ศิริรัตน์
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         โครงการวิจัยเรื่อง “ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่: การค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” มุ่งศึกษาการดำเนินการของไทยต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้วยการวิเคราะห์ความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ การค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ การศึกษาและวิเคราะห์เริ่มจากสภาพปัญหา กลไกรับมือปัญหาระดับชาติของไทย ความร่วมมือของอาเซียน ความร่วมมือทวิภาคีของไทยกับต่างประเทศ แนวปฏิบัติจากต่างประเทศ ไปจนถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะ โดยพบว่า ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ไทยเผชิญอยู่ต้องอาศัยนโยบายและมาตรการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้าน อีกทั้งต้องอาศัยความร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะในฐานะชาติสมาชิกอาเซียนซึ่งมีพลวัตและความท้าทาย

ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ (483 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านโพธิ์สามัคคีหมู่ที่ 8 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวน์โหลด 101 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก ส.ว. 2567”

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวในชุมชน

ดาวน์โหลด 203 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า