งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

แนวคิดเรื่องธรรมราชาในพุทธปรัชญาเถรวาท

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองของความปรารถนากับการศึกษาการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 60 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ธรรมนูญหมู่บ้านเรื่องการเลือกตั้ง : ศึกษาหมู่บ้านเสียงแคน จ.นครพนม(ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 45 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วาทกรรมเกี่่ยวกับประชาธิปไตย : ศึกษาสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทย(ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 112 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2542

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ดาวน์โหลด 33 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ

ดาวน์โหลด 51 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง)

ดาวน์โหลด 63 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 59 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การติดตามและการประเมินผลการทำางานของศาลปกครอง

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า