งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

ม็อบกับกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยในการเมืองไทยยุคสมัยใหม่

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มองอดีต แลอนาคตวัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.

ดาวน์โหลด 143 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

ดาวน์โหลด 41 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการศึกษาเพื่อปฏิรูปกฎหมายไทย

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 39 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับองค์กรอิสระ

ดาวน์โหลด 67 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการเกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภาและการเลือกตั้ง

ดาวน์โหลด 34 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย - สถาบันฝ่ายบริหาร

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย - สถาบันฝ่ายตุลาการ

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย-ระบบราชการกับการเมือง

ดาวน์โหลด 86 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า