งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

โครงการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ดาวน์โหลด 71 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาปรากฏการณ์ การเข้าถือครองโดยพวกผู้ดี ในการอนุรักษ์ชุมชนเมือง

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดกระบี่

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองการปกครองสวิสเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลด 59 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ดาวน์โหลด 247 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา

ดาวน์โหลด 51 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า