งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 59 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การติดตามและการประเมินผลการทำางานของศาลปกครอง

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทย

ดาวน์โหลด 114 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ดาวน์โหลด 265 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วุฒิสภากับรัฐบาลความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 51 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ม็อบกับกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยในการเมืองไทยยุคสมัยใหม่

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มองอดีต แลอนาคตวัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.

ดาวน์โหลด 148 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการศึกษาเพื่อปฏิรูปกฎหมายไทย

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า