งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

การวัดระดับความเป็นประชาธิปไตยและพฤติกรรมการเลือกตั้งฯ

ดาวน์โหลด 123 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการวิจัยเรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 6 มกราคม 2554

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องคดีปกครองที่เกี่ยวกับสัญญาทางการปกครอง

ดาวน์โหลด 155 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง หลักกฏหมายปกครอง ตามแนวคิดของ ศ.ดร. อมร จันทรสมบูรณ์

ดาวน์โหลด 66 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการวิจัยการศึกษาบทเรียนเลือกตั้งสว.เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการวิจัยการปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา

ดาวน์โหลด 11 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการวิจัย เรื่อง องค์กรอิสระของประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รัฐบาลทักษิณกับความพยายามสร้างภาวะการครองอำนาจนำ

ดาวน์โหลด 78 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบการเลือกตั้งและพฤติกรรมการหาเสียงเลือกตั้งในระบบใหม่ฯ

ดาวน์โหลด 29 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุพรรณบุรี

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พระนเรศวร วาทกรรมจากอดีตที่แปรเปลี่ยนไปสู่วาทกรรมเชิงสัญลักษณ์แห่งกองทัพ

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทสรุปผู้บริหาร เรื่อง บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า