งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

การมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ดาวน์โหลด 253 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา

ดาวน์โหลด 51 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กรณีศึกษาการดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (IPU)

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน หลังการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการศึกษาเบื้องต้นของสถาบันพระปกเกล้า ก่อนการเลือกตั้ง สส. 23 ธค. 2550

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการติดตามการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 48 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประสิทธิผลของรัฐสภาไทย

ดาวน์โหลด 360 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

นักการเมืองถิ่น

ดาวน์โหลด 1407 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า