งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

ผลการติดตามการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประสิทธิผลของรัฐสภาไทย

ดาวน์โหลด 343 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

นักการเมืองถิ่น

ดาวน์โหลด 1401 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ติดตามการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กรณีจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

จรรยาบรรณสำหรับสมาชิกรัฐสภา

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญและปฏิรูประบบการเมือง

ดาวน์โหลด 17 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 2550

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสำรวจค่านิยมประชาธิปไตยและค่านิยมของเยาวชน

ดาวน์โหลด 71 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสร้างดุลยภาพระหว่างนักการเมืองและข้าราชการ

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การติดตามผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การติดตามการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สมดุลในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า