งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

กรณีศึกษาการดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (IPU)

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน หลังการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการศึกษาเบื้องต้นของสถาบันพระปกเกล้า ก่อนการเลือกตั้ง สส. 23 ธค. 2550

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการติดตามการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประสิทธิผลของรัฐสภาไทย

ดาวน์โหลด 336 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

นักการเมืองถิ่น

ดาวน์โหลด 1397 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ติดตามการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กรณีจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

จรรยาบรรณสำหรับสมาชิกรัฐสภา

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญและปฏิรูประบบการเมือง

ดาวน์โหลด 17 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 2550

ดาวน์โหลด 17 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสำรวจค่านิยมประชาธิปไตยและค่านิยมของเยาวชน

ดาวน์โหลด 71 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสร้างดุลยภาพระหว่างนักการเมืองและข้าราชการ

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า