งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในประเทศไทย

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21 ประเด็นความคาดหวังของสังคมและประชาชนต่อกองทัพไทย

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง (การเลือกตั้งระดับท้องที่)

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วิเคราะห์ผลทางการเมืองของกฎหมายเลือกตั้งในประเทศไทย

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้อุดมการณ์ประชานิยมฝ่ายซ้ายในพรรคการเมือง กรณีศึกษาในประเทศสเปน กรีซ และไทย

ดาวน์โหลด 50 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาประเด็นทางกฎหมาย มาตรการทางกฎหมาย : ศึกษารูปแบบนิติบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปรับปรุงกฎหมายแรงงาน ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

ดาวน์โหลด 45 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

ดาวน์โหลด 41 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า