งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

บทบาทผู้แทนราษฎรภาคเหนือชุดแรกในสายธาร ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475

ดาวน์โหลด 39 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของชาติเพื่ออนาคตประชาธิปไตยไทย กรณีศึกษา การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคาน

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประเมินการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ประจำปี 2566 (Decentralization Report)

ดาวน์โหลด 34 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบัญญัติทางกฎหมายและประเด็นพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเท็จในสื่อออนไลน์

ดาวน์โหลด 28 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด 38 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ช่องทางการสื่อสารของรัฐสภา

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในประเทศไทย

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21 ประเด็นความคาดหวังของสังคมและประชาชนต่อกองทัพไทย

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า