งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

การสำรวจข้อมูลธรรมภิบาลในประเทศไทย : Good Governance Mapping

ดาวน์โหลด 83 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หน้าที่และสิทธิของผู้เสียภาษีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ดาวน์โหลด 126 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หน้าที่ของพลเมืองกับการเสริมสร้างสิทธิเสรีภาพสู่ความเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ดาวน์โหลด 217 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พัฒนาการของกฎหมายครอบครัวว่าด้วยเงื่อนไขการสมรส

ดาวน์โหลด 339 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลด 38 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดาวน์โหลด 699 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ : การค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ดาวน์โหลด 328 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด 139 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทนานาชาติต่อกระบวนการสร้างสันติภาพในชายแดนใต้ของไทยและบางมุมมองต่อภาพอนาคต

ดาวน์โหลด 71 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 กรณีศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลด 136 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ดาวน์โหลด 199 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการองค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ดาวน์โหลด 62 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า