งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ดาวน์โหลด 183 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการกระจายรายได้ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและความเกี่ยวข้องของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล : การสร้างแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยตามหลักสากล

ดาวน์โหลด 110 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการปฏิรูปกระบวนการจัดการทรัพยากร : พลวัตรแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ดาวน์โหลด 90 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการสร้างสันติภาพโดยกลุ่มผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย

ดาวน์โหลด 39 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สันติวัฒนธรรมในพรรคการเมือง กรณีศึกษาพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์

ดาวน์โหลด 64 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลด 35 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสำรวจข้อมูลธรรมภิบาลในประเทศไทย : Good Governance Mapping

ดาวน์โหลด 87 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หน้าที่และสิทธิของผู้เสียภาษีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ดาวน์โหลด 155 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หน้าที่ของพลเมืองกับการเสริมสร้างสิทธิเสรีภาพสู่ความเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ดาวน์โหลด 236 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พัฒนาการของกฎหมายครอบครัวว่าด้วยเงื่อนไขการสมรส

ดาวน์โหลด 361 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า