งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

การบังคับใช้มาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 : การถ่วงดุลอำนาจนิติบัญญัติโดยอำนาจตุลาการ

ดาวน์โหลด 290 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การนับคะแนนเลือกตั้งแบบคู่ขนาน (Parallel Vote Tabulation: PVT): การปฏิบัติใช้ในบริบทของประเทศไทย

ดาวน์โหลด 53 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด 188 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

1 ทศวรรษการสร้างความปรองดองทางการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในสถานศึกษา

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รัฐไทยกับการเมืองของการจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน กรณีแม่แจ่มโมเดล : ความคิด การเคลื่อนไหว และนโยบาย

ดาวน์โหลด 64 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

จุดเริ่มต้นสถาปนา "การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"

ดาวน์โหลด 586 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ดาวน์โหลด 231 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาความมั่นคงชุมชนตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ดาวน์โหลด 159 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนากิจกรรมและคู่มือการเรียนรู้ บนฐานคิดผู้นำทรงภูมิปัญญา (Wise Leadership)เพื่อส่งเสริมค่านิยม KPI DNA สำหรับกลุ่มผู้เรียนสถาบันพระปกเกล้า

ดาวน์โหลด 58 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : นัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำ บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม

ดาวน์โหลด 104 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า