งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

1 ทศวรรษการสร้างความปรองดองทางการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในสถานศึกษา

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รัฐไทยกับการเมืองของการจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน กรณีแม่แจ่มโมเดล : ความคิด การเคลื่อนไหว และนโยบาย

ดาวน์โหลด 59 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

จุดเริ่มต้นสถาปนา "การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"

ดาวน์โหลด 571 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ดาวน์โหลด 230 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาความมั่นคงชุมชนตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ดาวน์โหลด 153 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ดาวน์โหลด 45 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนากิจกรรมและคู่มือการเรียนรู้ บนฐานคิดผู้นำทรงภูมิปัญญา (Wise Leadership)เพื่อส่งเสริมค่านิยม KPI DNA สำหรับกลุ่มผู้เรียนสถาบันพระปกเกล้า

ดาวน์โหลด 58 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : นัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำ บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม

ดาวน์โหลด 103 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 (Best Practices) กรณีศึกษา การอนุรักษ์เมืองเก่า เทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน

ดาวน์โหลด 145 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด 394 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สภาพปัญหาและลู่ทางสนับสนุนสิทธิในการรวมกลุ่มบนโลกไซเบอร์เพื่อแสดงออกในประเด็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด 62 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า