งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

จุดเริ่มต้นสถาปนา "การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"

ดาวน์โหลด 645 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ดาวน์โหลด 254 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาความมั่นคงชุมชนตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ดาวน์โหลด 183 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ดาวน์โหลด 60 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนากิจกรรมและคู่มือการเรียนรู้ บนฐานคิดผู้นำทรงภูมิปัญญา (Wise Leadership)เพื่อส่งเสริมค่านิยม KPI DNA สำหรับกลุ่มผู้เรียนสถาบันพระปกเกล้า

ดาวน์โหลด 62 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : นัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำ บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม

ดาวน์โหลด 110 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 (Best Practices) กรณีศึกษา การอนุรักษ์เมืองเก่า เทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน

ดาวน์โหลด 164 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด 530 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สภาพปัญหาและลู่ทางสนับสนุนสิทธิในการรวมกลุ่มบนโลกไซเบอร์เพื่อแสดงออกในประเด็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด 71 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ดาวน์โหลด 219 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการกระจายรายได้ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและความเกี่ยวข้องของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล : การสร้างแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยตามหลักสากล

ดาวน์โหลด 162 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการปฏิรูปกระบวนการจัดการทรัพยากร : พลวัตรแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ดาวน์โหลด 121 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า