งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

การนำหลักนิติรัฐมาใช้ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 84 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ : ศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบประเทศโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และไทย

ดาวน์โหลด 171 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเสริมสร้างแนวความคิดกระบวนการยุติธรรมชุมชนภายใต้บริบทของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 87 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาข้อเสนอและรูปธรรมของการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การทุจริตการเลือกตั้งปี 2554

ดาวน์โหลด 168 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในจังหวัดตราดเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ดาวน์โหลด 67 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมต่อการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยในมิติของชุมชนผ่านสภากาแฟ กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ดาวน์โหลด 73 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของ ไทย

ดาวน์โหลด 55 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด 949 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ค่านิยมของประชาชน ต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย ปี 2557

ดาวน์โหลด 287 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การรัฐประหารในการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 186 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ดาวน์โหลด 145 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า