งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

วาทกรรมเกี่่ยวกับประชาธิปไตย : ศึกษาสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทย(ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 106 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)

ดาวน์โหลด 35 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2542

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง)

ดาวน์โหลด 58 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การติดตามและการประเมินผลการทำางานของศาลปกครอง

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทย

ดาวน์โหลด 105 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ดาวน์โหลด 250 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วุฒิสภากับรัฐบาลความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า