งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

บทบาทของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นฯ

ดาวน์โหลด 197 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2553

ดาวน์โหลด 59 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงาน ระบบงบประมาณแบบมุ่งผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดาวน์โหลด 38 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงาน โครงการสำรวจและประมวลความคิดเห็นของประชาชน

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับการรับรู้และความคิดเห็นในกระบวนการถอดถอน

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของผู้นำต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดาวน์โหลด 93 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางการลด คัดแยก และนำขยะมาใช้ใหม่

ดาวน์โหลด 29 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ธรรมาภิบาลกับการจัดการทรัพยากร

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย

ดาวน์โหลด 54 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 567 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีต่อการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า