งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

โครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 45 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 540 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีต่อการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความเข้มแข็งของกลุ่มผลประโยชน์ระดับท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสถาปนาการปกครองท้องถิ่นไทยภายใต้อุดมการณ์ของรัฐ

ดาวน์โหลด 48 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อการจัดบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 35 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองว่าด้วยการต่อต้านภาษี

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองเรื่องการจัดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองเรื่องการจัดการสภาวะฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองท้องถิ่นกับการนำรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมาใช้

ดาวน์โหลด 48 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดาวน์โหลด 78 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า