งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

ความเข้มแข็งของกลุ่มผลประโยชน์ระดับท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสถาปนาการปกครองท้องถิ่นไทยภายใต้อุดมการณ์ของรัฐ

ดาวน์โหลด 51 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อการจัดบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองว่าด้วยการต่อต้านภาษี

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองเรื่องการจัดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองเรื่องการจัดการสภาวะฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองท้องถิ่นกับการนำรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมาใช้

ดาวน์โหลด 55 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดาวน์โหลด 80 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยชุมชน

ดาวน์โหลด 37 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตำบลบางพระ

ดาวน์โหลด 50 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลด 45 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า