งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยชุมชน

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตำบลบางพระ

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลด 41 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษากลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 54 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การบริหารจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจ

ดาวน์โหลด 57 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การดำเนินชีวิตในระดับชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.2540

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การกระจายอำนาจกับเครือข่ายชุมชน (วิทยานิพนธ์ โดยทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า)

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดาวน์โหลด 131 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร รากฐานประชาธิปไตยในบริบทไทย

ดาวน์โหลด 82 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลด 131 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า