งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษากลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 57 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การบริหารจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจ

ดาวน์โหลด 62 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การดำเนินชีวิตในระดับชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.2540

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การกระจายอำนาจกับเครือข่ายชุมชน (วิทยานิพนธ์ โดยทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า)

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดาวน์โหลด 133 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร รากฐานประชาธิปไตยในบริบทไทย

ดาวน์โหลด 85 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลด 140 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ดาวน์โหลด 47 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ตัวแบบทำนายผลการเลือกตั้งของไทย : การวิเคราะห์ระดับเขตเลือกตั้งและระดับบุคคล

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า