งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

การมีส่วนร่วมต่อการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยในมิติของชุมชนผ่านสภากาแฟ กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ดาวน์โหลด 65 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของ ไทย

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด 879 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ค่านิยมของประชาชน ต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย ปี 2557

ดาวน์โหลด 267 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การรัฐประหารในการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 185 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ดาวน์โหลด 127 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขฯ

ดาวน์โหลด 329 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ดาวน์โหลด 11 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รัฐไทยกับการใช้อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉิน : การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการฯ

ดาวน์โหลด 166 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวคิดเรื่องธรรมราชาในพุทธปรัชญาเถรวาท

ดาวน์โหลด 34 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองของความปรารถนากับการศึกษาการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 59 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ธรรมนูญหมู่บ้านเรื่องการเลือกตั้ง : ศึกษาหมู่บ้านเสียงแคน จ.นครพนม(ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 34 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า