งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ : การค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
โครงการวิจัยเรื่อง ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ : การค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Thailand and Non-Traditional Security: Human Trafficking, Irregular  Migration, Transnational Crime, and Cyber Crime)
คณะผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข, อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช, จินตวัฒน์ ศิริรัตน์
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         โครงการวิจัยเรื่อง “ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่: การค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” มุ่งศึกษาการดำเนินการของไทยต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้วยการวิเคราะห์ความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ การค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ การศึกษาและวิเคราะห์เริ่มจากสภาพปัญหา กลไกรับมือปัญหาระดับชาติของไทย ความร่วมมือของอาเซียน ความร่วมมือทวิภาคีของไทยกับต่างประเทศ แนวปฏิบัติจากต่างประเทศ ไปจนถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะ โดยพบว่า ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ไทยเผชิญอยู่ต้องอาศัยนโยบายและมาตรการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้าน อีกทั้งต้องอาศัยความร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะในฐานะชาติสมาชิกอาเซียนซึ่งมีพลวัตและความท้าทาย

ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ (474 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การลื่นไหลของวาทกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด

ดาวน์โหลด 39 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

องค์กรประชาสังคมในระดับท้องถิ่น ศึกษากรณีชมรมรักษ์กะตะกะรน

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า