งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดย อ.ดร.ธร ปีติดล และ อ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร
เสนอต่อ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันวิจัยพระปกเกล้า เมษายน 2562

         ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นโยบายสวัสดิการถูกทยอยนำออกมาใช้ในประเทศไทยโดยหวังว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำได้ รูปแบบของนโยบายดังกล่าวนั้นแตกต่างหลากหลายออกไปซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะให้การช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ไปตามกลุ่มคน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยคนพิการสวัสดิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เงินช่วยเหลือเกษตรกร โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือเป็นลักษณะการช่วยเหลือเป็นครั้งคราว เช่น เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือเยียวยาฯ สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเพียงโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้นที่ให้สิทธิกับประชาชนที่ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะมีนโยบายสวัสดิการจำนวนมากสถิติต่าง ๆ ก็สะท้อนว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ได้การบรรเทาลงมากเท่าที่ควร

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (838 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตรวจราชการ

ดาวน์โหลด 79 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายกีฬาของต่างประเทศและประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายกีฬาอังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและไทย

ดาวน์โหลด 53 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า