งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดย อ.ดร.ธร ปีติดล และ อ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร
เสนอต่อ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันวิจัยพระปกเกล้า เมษายน 2562

         ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นโยบายสวัสดิการถูกทยอยนำออกมาใช้ในประเทศไทยโดยหวังว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำได้ รูปแบบของนโยบายดังกล่าวนั้นแตกต่างหลากหลายออกไปซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะให้การช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ไปตามกลุ่มคน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยคนพิการสวัสดิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เงินช่วยเหลือเกษตรกร โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือเป็นลักษณะการช่วยเหลือเป็นครั้งคราว เช่น เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือเยียวยาฯ สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเพียงโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้นที่ให้สิทธิกับประชาชนที่ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะมีนโยบายสวัสดิการจำนวนมากสถิติต่าง ๆ ก็สะท้อนว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ได้การบรรเทาลงมากเท่าที่ควร

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (851 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 137 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ หลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 – การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร

ดาวน์โหลด 53 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สมดุลในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า