งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

จุดเริ่มต้นสถาปนา "การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"
เรื่อง จุดเริ่มต้นสถาปนา "การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภมิตร ปิติพัฒน์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า พฤษภาคม 2563

        รายงานวิจัย “จุดเริ่มต้นสถาปนา ‘การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข’” เป็นผลผลิตของชุดโครงการวิจัย “จากมวลชนปฏิวัติสู่มวลชนประชาธิปไตยกับพระมหากษัตริย์ : การศึกษาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า หัวหน้าชุดโครงการวิจัยดังกล่าว คือ ศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ ไชยพร โดยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ จันทรวงศ์ รับเป็นที่ปรึกษา บทที่ 1 : บทนำ ของรายงานวิจัยที่จัดพิมพ์นี้ถือเป็นผลงานร่วมกันของคณะนักวิจัย และเป็นจุดตั้งต้นสำหรับงานวิจัยส่วนอื่น ๆ ของชุดโครงการวิจัยที่จะมีตามออกมาอีกในโอกาสต่อไป

จุดเริ่มต้นสถาปนา "การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" (571 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า