งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

จุดเริ่มต้นสถาปนา "การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"
เรื่อง จุดเริ่มต้นสถาปนา "การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภมิตร ปิติพัฒน์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า พฤษภาคม 2563

        รายงานวิจัย “จุดเริ่มต้นสถาปนา ‘การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข’” เป็นผลผลิตของชุดโครงการวิจัย “จากมวลชนปฏิวัติสู่มวลชนประชาธิปไตยกับพระมหากษัตริย์ : การศึกษาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า หัวหน้าชุดโครงการวิจัยดังกล่าว คือ ศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ ไชยพร โดยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ จันทรวงศ์ รับเป็นที่ปรึกษา บทที่ 1 : บทนำ ของรายงานวิจัยที่จัดพิมพ์นี้ถือเป็นผลงานร่วมกันของคณะนักวิจัย และเป็นจุดตั้งต้นสำหรับงานวิจัยส่วนอื่น ๆ ของชุดโครงการวิจัยที่จะมีตามออกมาอีกในโอกาสต่อไป

จุดเริ่มต้นสถาปนา "การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" (648 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ ที่ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เรื่องศาลรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 28 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นฯ

ดาวน์โหลด 197 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า