งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

วุฒิสภากับรัฐบาลความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวสุมาลี มีจั่น
ปีงบประมาณ - 2547
ชื่อวิทยานิพนธ์ - วุฒิสภากับรัฐบาล : ความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

วุฒิสภากับรัฐบาลความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ (43 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสิทธิและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน : กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายจากภาคประชาชน จังหวัดจันทบุรี

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในสังคมไทย (พ.ศ. 2465-2475)

ดาวน์โหลด 323 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 90 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า