งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
           สังคมในอุดมคติที่พึงปรารถนาเป็นสังคมที่เคารพในสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่สังคม
ไทยมักจะมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะของคนจน คนด้อยโอกาสเสมอมา ด้วยสภาพปัญหาที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องกลุ่มต่างๆในสังคมจึงร่วมมือกันผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีเนื้อหาที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (253 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการวิจัย เรื่อง องค์กรอิสระของประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

องค์ความรู้และเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย

ดาวน์โหลด 54 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า