งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การติดตามและการประเมินผลการทำางานของศาลปกครอง
การติดตามและการประเมินผลการทำางานของศาลปกครอง
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์และคณะ
เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า 
มิถุนายน 2547

การติดตามและการประเมินผลการทำางานของศาลปกครอง (21 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

แม้มีสิทธิ (ตามกฎหมาย) แต่เข้าไม่ถึงสิทธิ (ตามความเป็นจริง) : กรณีศึกษาสิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

ดาวน์โหลด 98 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ...

ดาวน์โหลด 478 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานวิจัย ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติตามพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า