งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง)
การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ,ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง ,อาจารย์ยุทธพร อิสรชัย
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า
มกราคม 2548

การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) (69 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รัฐไทยกับการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ... (โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 55 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการอบรมโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมฯ

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

ดาวน์โหลด 244 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า