งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาในระบบสภาคู่กับประสิทธิผลในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยไทย
เรื่อง บทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาในระบบสภาคู่กับประสิทธิผลในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยไทย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ มูลศิลป์
24 ธันวาคม 2563

e-Book Click here

การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาในระบบสภาคู่กับประสิทธิผลในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยไทย มีวัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างวุฒิสภาของต่างประเทศที่เป็นต้นแบบในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย
(2) เพื่อศึกษาพัฒนาการทางด้านหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาไทยนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
(3) เพื่อวิเคราะห์บทบาทของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ต่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของระบบการเมืองและประชาธิปไตยของไทย 
(4) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางอำนาจของวุฒิสภาไทยเพื่อการเป็นสถาบันที่มีบทบาทเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของระบบการเมืองและประชาธิปไตยของไทย โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร ((Documentary Research)) รวมถึงมีการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการทอดแบบสอบถามออนไลน์ (Online Form) เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณา

บทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาในระบบสภาคู่ฯ (37 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประชาเสวนา Citizen Dialogue และ การเปิดบ้าน (Open House)

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การลื่นไหลของวาทกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด

ดาวน์โหลด 39 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ธรรมาภิบาลในการอนุมัติงบประมาณของรัฐสภาไทย

ดาวน์โหลด 44 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า