งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ
ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ
Budgetary System of Independent Commissions in Thailand
โดย เอื้อมพร ตสาริกา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า
กรกฎาคม 2548

ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ (49 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การติดตามการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องตน เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาชุมชนผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง ในกรุงเทพมหานคร...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า