งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ
ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ
Budgetary System of Independent Commissions in Thailand
โดย เอื้อมพร ตสาริกา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า
กรกฎาคม 2548

ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ (51 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายสิทธิในน้ำของประเทศไทย...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประเด็นพิจารณาที่สำคัญประกอบ ร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า