งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ภูมิหลังและแนวคิดทางการเมืองของคณะราษฎรสายทหาร : กรณีศึกษาสี่ทหารเสือและนายพันตรีหลวงพิบูลสงครามกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ภูมิหลังและแนวคิดทางการเมืองของคณะราษฎรสายทหาร : กรณีศึกษาสี่ทหารเสือและนายพันตรีหลวงพิบูลสงครามกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475
โดย นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร 
นักวิชาการผู้ชานาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า กันยายน 2563

     งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภูมิหลังและแนวคิดทางการเมืองของคณะราษฎรสายทหารกลุ่มสี่ทหารเสือและนายพันตรีหลวงพิบูลสงคราม ตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพอันประกอบด้วยการวิเคราะห์เอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรองเกี่ยวกับ ภูมิหลังชีวประวัติซึ่งเป็นรากฐานและองค์ประกอบสาคัญที่อาจสร้างสรรค์และผลักดันให้บุคคลก้าวสู่ความสาเร็จหรือล้มเหลว ทั้งนี้ความสาเร็จในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กระตุ้นให้ผู้วิจัยค้นหาคาตอบเกี่ยวกับภูมิหลังและแนวคิดทางการเมืองของผู้นาคณะราษฎรกลุ่มสี่ทหารเสือและนายพันตรีหลวงพิบูลสงครามว่าส่งผลอย่างไรบ้างต่อความสาเร็จของพวกเขา

ภูมิหลังและแนวคิดทางการเมืองของคณะราษฎรสายทหารฯ (48 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ดาวน์โหลด 60 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การทุจริตการเลือกตั้งปี 2554

ดาวน์โหลด 168 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย

ดาวน์โหลด 186 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า