งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
โดย ดร. ดมิศา มุกด์มณีและ ดร. ดวงมณี เลาวกุล

โครงการติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดย ดร. ดมิศา มุกด์มณีและ ดร. ดวงมณี (35 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

พลังเครือข่ายภาคประชาชนกับการแก้ปัญหาชาติ ในพื้นที่ภาคเหนือ

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง (การเลือกตั้งระดับท้องที่)

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า